Facebook Pixel Code

Ербісол

Товарів: 3
Ербісол розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули)
Ербіс (Україна)
Ербісол
від 685.60
За рецептом
в 752 аптеках
Ціни в
від 685.60 до 755.70 (752 аптеки)
Інструкція для Ербісол розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули)

Інструкція вказана для «Ербісол розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули)»

діючі речовини:

1 мл препарату містить: комплекс природних небілкових низько-молекулярних органiчних сполук негормонального походження, отриманих із тваринної ембріональної тканини, містить олігопептиди та глікопептиди (загалом 0,07 – 1,0 мг), нуклеотиди, амінокислоти;

допоміжні речовини: розчин 0,9% натрію хлориду ізотонічного.

Розчин для інєкцій.

Основні фiзико-хiмiчнi властивості: прозора або злегка опалесцююча безбарвна або світло-жовтого кольору рідина зі специфічним запахом.

Імуностимулятори. Код АТX L03A X.

Гепатотропні препарати. Код АТX А05В А.

Фармакодинаміка

Фармакологічна активність лікарського засобу визначається вмістом в ньому низькомолекулярних біологічно активних пептидів, які активують природні, еволюційно сформовані контролюючi системи організму, що відповідають за пошук та усунення патологічних змін. ЕРБІСОЛ® активізує імунну систему на прискорення відновлення ушкоджених та знищення аномальних клітин і тканин. Основний імуномодулюючий ефект препарату проявляється, перш за все, через дію на макрофагальну ланку, яка відповідає за репарацію пошкоджених клітин та відновлення функціональної активності органів і тканин, а також через NК-клітини (CD3-16+56+) та Т-кілери (CD3+16+56+), якi відповідають за знищення ушкоджених клітин, нездатних до регенерації, або аномальних клітин (мутантних, злоякісних, клiтин-вірусоносіїв тощо) і тканин. Одночасно ЕРБІСОЛ® чинить імунокоригуючу дію і при порушеннях імунного стану сприяє його нормалізації внаслідок активації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів і Т-кілерів та інгібування активності Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, що важливо для відновлення балансу між клітинним та гуморальним імунітетом при онкозахворюваннях і для припи­нення алергічних реакцій. Залежно від імунного статусу орга­нізму препарат коригує активність і деяких інших факторів гумораль­ного та клітинного імунiтету: індукує синтез α-, β- та γ-інтерферону, фактора некрозу пухлини, інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) та ІЛ-12, пригнічує синтез ІЛ-4 та ІЛ-10. ЕРБІСОЛ® потенціює дію антибіотиків, екзогених інтерферонів i, разом з тим, послаблює їх токсичну побiчну дiю.

ЕРБІСОЛ® прискорює процес регенерації та репарації при ерозивно-­виразкових ураженнях шлунково-кишкового тракту, сприяє загоєнню ушкоджень слизових оболонок шлунка та дванадцатипалої кишки. Препарат підвищує регенеративно-репаративний потенціал тканин, що приводить до швидкого заживлення травматичних, гнійних та післяопераційних ран, трофічних виразок різної етіології, до прискореної консолідації кісткових фрагментів при переломах, сприяє ефективному лікуванню пародонтитів.

ЕРБІСОЛ® виявляє ефективність при лікуванні гострих і хронічних гепатитів різної етіології, включаючи токсичнi, медикаментознi та вiруснi гепатити, при яких препарат активізує процеси регенерації печінки. При вірусних гепатитах ЕРБІСОЛ®, крiм того, акти­візує цитотоксичні Т-лімфоцити (CD8+) та Т-кілери (CD3+16+56+), відповідальні за знищення клітин-вірусоносіїв, а також індукує синтез α-, β- і γ-інтерферону, підвищує їх рівень у крові в 4 – 6

разів, що сприяє приско­ренню елімінації вірусу. У той же час, активізуючи процеси регенерації печінки, препарат сприяє заміщенню загиблих гепатоцитів здоровими клітинами, що дозволяє віднести ЕРБІСОЛ® до препаратів, які полегшують перебіг тяжкості інфекційного захворювання. Препарат виявляє протизапальні властивості, але лiкування хронiчних запальних процесiв може проходити через фазу загострення протягом 2 – 5 дiб. ЕРБІСОЛ® сприяє нормалізації функцій гепатоцитів, виявляє виражений антиоксидантний і мембрано­стабілізуючий ефекти на рівні плазматичних мембран, запобігає розвитку дистрофії, цитолізу та холестазу, а також атеросклерозу при ураженнях печінки, сприяє нормалізації рівня білірубінів і трансаміназ. Це приз­водить до швидкого зникнення астеновегетативного, диспептичного та больового синдромів. Активуючи функції печінки, препарат сприяє прискоренню видалення з органiзму сторонніх токсичних агентів та шкідливих продуктів його життєдіяльності.

При хронiчних обструктивних захворюваннях легень та бронхiальнiй астмi, при дихальній недостатності застосування ЕРБІСОЛ®у послаблює явища нейтрофільного запалення, надмірна активація якого формує необоротний компонент обструкції бронхів за рахунок деструкції еластичної колагенової основи легень. Зменшення клітинного запалення сприяє покращенню функції зовнішнього дихання, що впливає на рівень тканинної гіпоксії, енергетичної забезпеченостi клітин, зменшенню завантаженостi їх мембран токсинами та імунокомплексами, посилює функцію мембран еритроцитів, що зв’язує катехоламін, зменшує відносну в’язкість еритроцитарної суспензії та здатність їх до агрегації, збільшує деформабельність еритроцитів, що сприяє зростанню плинності крові і покращенню мікроциркуляції. Клiнiчна дiя лікарського засобу ЕРБІСОЛ® проявляється у значному послабленні вираженості клінічних симптомів захворювання, позитивному прирості динамічних показників функції зовнішнього дихання, зменшеннi кратності застосування інгаляційних бронхолітиків.

При інсулінозалежному цукровому діабеті ЕРБІСОЛ®, інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, зменшує інтенсивність аутоімунного процесу, а активізуючи макрофаги, сприяє репарації пошкоджених бета-клітин, що приводить до зменшення добової потреби в iн’єкцiйному iнсулінi, а також до стійкої компенсації вуглеводного та ліпідного обмінів, зменшення перекисного окислення лiпiдів. Це сприяє зменшенню або ліквідації клінічних проявів та покращанню функції печінки, міокарда, серцево­-судинної системи. При комплексній терапії ЕРБІСОЛ® позитивно впливає на лікування нейропатiй, діабетичних макро- і мікроангіопатій, поліпшує мікроциркуляцію у кровоносних судинах, запобігає розвитку гангрени. При первинно виявленому цукровому діабеті сприяє значному зниженню добової дози інсуліну, стійкій та тривалій ремісії. У хворих з інсулiнонезалежним цукровим діабетом ЕРБІСОЛ® покращує показники метаболічного синдрому, поліпшує скорочувальну здат­ність міокарду. ЕРБІСОЛ® сприяє покращанню рівня якості життя хворих на цукровий дiабет.

При онкозахворюваннях ЕРБІСОЛ® не стимулює розбалансовану імунну систему хворих, а сприяє її корекції, нормалізуючи імунний статус за рахунок активізації Т-лімфоцитів, Тh1-хелперів та Т-кілерів і інгібуючи активність Тh2-хелперів та В-лімфоцитів, що сприяє відновленню специфічного клітинного імунітету і, перед усім, активізації Т-кілерів. Препарат активізує також макрофаги та природні кілери (N-кілери) неспецифічного імунітету, індукує синтез α- та γ-інтерферону і фактора некрозу пухлин. Це призводить до інгiбування як росту, так і метастазування злоякісних пухлин, а в комплексі з хірургічним втручанням або з хіміо- та радіопроменевою терапією сприяє їх ефективному знищенню. ЕРБІСОЛ® як препарат супроводу при хіміо- та радіопроменевій терапії значно пiдвищує ефективність лікування за двома напрямами. По-перше, як репарант, гепатопротектор та імунопротектор, захищає здорові клітини і тканини від хімічного та променевого ураження, відновлюючи ушкоджені дiлянки. Це дозволяє використовувати більш інтенсивні схеми із застосуванням сильнодіючих хіміопрепаратів та доз випромінення без ризику виникнення особливо негативних наслідкiв для стану хворих, запобігаючи випадінню волосся, усуненню або суттєвому зниженню проявiв вегетативного, диспептич­ного та больового синдромiв. По-друге, як імунокоректор препарат відновлює протипухлинні функції імунної системи і, незважаючи на ушкоджуючу дію хіміо- та радiопроменевої терапії, сприяє нормалiзації імунного статусу хворих після лікування до параметрiв здорових людей. Це дозволяє, на відміну від стандартної хіміо- та радіопроменевої те­рапії, мобiлiзувати захисні протипухлинні функції організму як пiд час лiкування, так i в міжкурсові періоди, що сприяє, в подальшому, підвищенню їх ефективності та покращенню

якості життя хворих, а також можливого заміщення деяких курсів хіміо- і радіо­променевої терапії на курси імунотерапії та iмунокорекцiї ЕРБІСОЛ®ом.

При клiнiчних дослідженнях за участю хворих, якi застосовували ЕРБІСОЛ®, вiдмiчено зменшення кількостi повторних iнтенсивних курсiв хіміо- та радiопроменевої терапії, якi необхідно проводити в найближчий термін, а також зниження частоти виникнення нових метастатичних вузлів в період між плановими курсами лікування.

ЕРБІСОЛ® є адаптогеном, який підвищує захисні та адаптативно-пристосувальні функції організму. ЕРБІСОЛ® рекомендується застосовувати в комплексній терапії наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення. Препарат проявляє радіопротекторний ефект, що пов'язано з його мембраностабілізуючими та антиоксидант­ними властивостями, активацією процесів репарації як на клітинному, так і на генетичному (активізує ДНК-полімеразу В – репарант генетичного коду) рівнях, нормалізацією функції печінки для ефективного видалення сторонніх токсичних агентів.

ЕРБІСОЛ® активує iмунну систему для проведення ревізії та реставрації організму, що має важливе значення в геронтології, тому що в процесі життєдіяльності накопичуєть­ся велика кількість аномальних клітин, багато з яких знаходиться в "прихованому" стані і активуються при послабленні імунної системи. ЕРБІСОЛ® сприяє відновленню функції імунної системи, коли активізовані N- та Т-кілери мають змогу про­вести ревізію - знайти і знищити аномальні клітини, а макрофаги де­якою мірою реставрувати, тобто регенерувати функції органів і тканин, порушені у людей літнього віку.

Iмуномодулюючий ефект починає розвиватися з 5 – 7 доби і досягає максимальних значень на 20 – 21 добу, зберігаючись на цьому рівні, після закiнчення курсу терапії препарата, ще 8 – 10 діб. Репаративна дія починає розвиватися на 2 – 3 добу лікування, а гепатопротекторний ефект проявляється після 2 – 3 інєкцій препарату.

Препарат не токсичний, не виявляє кумулятивної токсичності, алергенних, тератогенних, мутагенних і канцерогенних властивостей.

Фармакокінетика

Не вивчена.

Ербісол використовується в комплексній терапії:

- гастроентерологія: гепатити різної етіології (включаючи вірусні, токсичні та медикаментозні гепатити, спричинені засто­суванням антибіотиків, інтерферонів, хіміопрепаратів та інших сильнодіючих лікарських препаратів, що спричиняють побічні ефекти), реактивні гепатити, стеатогепатози, цироз печінки, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ерозивні гастродуоденіти, неспецифічний виразковий коліт;

- токсикологія: ЕРБІСОЛ® підсилює дезінтоксикаційні функції печінки;

- ендокринологія: цукровий діабет, аутоімунний тиреоїдит;

- терапія: неспецифічні захворювання легенів (пневмонiя, хронiчнi бронхiти), туберкульоз легенів, ангіопатії, для покращення мікроциркуляції, нормалізації тонусу та кровонаповнення судин, метаболічні дистрофії. ЕРБІСОЛ® застосовується у комплекс­ному лікуванні осіб, які постраждали від наслідкiв радіаційного впливу та екологiчного забруднення, препарат має виражені адаптивно-коригуючі властивості при поєднанні вищевказаних патологій, підвищує компенсаторні та захисні функції організму;

- алергологія: алергічні та аутоімунні захворювання, включаючи бронхіальну астму;

- геронтологія: функціональна недостатність, повязана з віковими порушеннями діяльності печінки, імунної, нервової та серцево-судинної системи. Для підвищення фізичної активності та усунення астенічного синдрому, для підвищення потенції;

- стоматологія: пародонтит;

- хірургія та травматологія: травматичні, післяопераційні і гнійно-септичні рани, переломи (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічні виразки різної етіології, діабетичні ангіопатії, для активації репаративних процесів у комплексному лікуванні пролежнів;

- онкологія: при хірургічному лікуванні для профілактики метастазування та швидкого загоювання ран. При хіміо- та радiопро­меневій терапії ЕРБІСОЛ® застосовують у комплексі як препарат супроводу в якості гепато-, імунопротектора та репаранта, а в реабілітаційному та міжкурсовому періодах як імунокоректор та репарант для активізації протипухлинного захисту організму.

Індивідуальна непереносимість, підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

ЕРБІСОЛ®посилює дію антибактеріальних засобів, екзогенних інтерферонів i при цьому зменшує їх токсичну дію. Для ефективної реалізації спрямованої імуномодулюючої дії ЕРБІСОЛ® не рекомендується призначати з імуномодуляторами, які стимулюють гуморальний імунітет. ЕРБІСОЛ® підвищує чутливість рецепторів, тому при сумісному застосуванні з ним гормональних препаратів, біостимуляторів та біоінгібіторів (транквілізатори, снодійні, заспокійливі, психотропні засоби, депресанти тощо) слід контролювати їх дозування, знижуючи дозу у разі потреби.

При холециститі поєднувати з терапією, що нормалізує діяльність бiлiарної системи.

Поєднується з ерадикаційною антихелікобактерною терапією. При підвищеній кислотності шлункового соку слід застосовувати антисекреторні та антацидні препарати.

При цукровому діабеті, починаючи з 3-ї доби застосування препарату, слід контролювати рівень цукру в кровi. У разі його зниження, починаючи з 10-ї доби, можна дещо зменшувати дозу цукрознижувальних препаратів. Якщо проявляється тенденція до зниження рівня цукру, то курс лікування доцільно подовжити до 23 – 30 діб. При наявності аутоімунної агресії спочатку, з метою її припинення, додатково призначають ЕРБІСОЛ® по 2 мл 1 раз на добу о 21 – 24 годині протягом 5 – 7 діб.

При підвищеному артеріальному тиску, а також у фазі загострення патологічного процесу ЕРБІСОЛ® слід застосовувати з обережністю, зменшуючи дозу до 2 мл один раз на 1 добу ввечері або до 2 мл один раз на 2 доби.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Застосування в період вагітності або годування груддю

Дослідження щодо ефективності лікарського засобу ЕРБІСОЛ® у період вагітності або годування груддю не проводились. ЕРБІСОЛ® не слід призначати у період вагітності або годування груддю.

Вплив на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами не вивчався. Малоймовірно, що лікарський засіб ЕРБІСОЛ® здатний впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Дозування та курс лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру та перебігу захворювання (як монотерапія або у складі комплексного лікування).

ЕРБІСОЛ® вводять внутрішньомязово, внутрiшньовенно, внутрiшньоартерiально, внутрiшньоочеревинно або внутрішньопухлинно щоденно дорослим по 2 – 4 мл. Курс лікування – 20 діб і, враховую­чи хроноритми організму, одноразове введення бажано призначати ввечері перед сном о 21 – 24 годині через 2 – 3 години після їди, а у випадку дворазового введення – додатково призначають вранці о 6 – 9 годині за 1 – 2 години до їди. Середня курсова доза становить 40 – 80 мл.

При реактивних гепатитах, аутоімунних, алергічних захворюваннях дорослим призначають щоденно по 2 мл внутрiшньом’язово протягом 20 діб.

При ранах, пародонтитах у перші 10 діб дорослим призначають внутрiшньом’язово по 4 мл, а в наступні 10 діб у разі потреби – по 2 мл. При генералізо­ваних пародонтитах додатково призначають інфільтраційне введення в ясна або аплікації чи електрофорез ЕРБІСОЛ®у з аноду (+) на ясна.

Хворим на хронiчнi обструктивнi захворювання легень та бронхiальну астму при дихальній

недостатності І ступеня дорослим ЕРБІСОЛ® вводять внутрiшньом’язово по 2 мл 1 раз на добу о 21 – 24 годині протягом перших 3 дiб, потім 5 діб по 2 мл 2 рази на добу о 16 – 18 годині та о 21 – 24 годині і 7 діб – по 2 мл 1 раз на добу о 21 – 24 годині. Курсова доза становить 40 мл.

Хворим на хронiчні обструктивні захворювання легень та бронхiальну астму при дихальній недостатності ІІ ступеня дорослим ЕРБІСОЛ® вводять внутрiшньом’язово протягом перших 3 діб по 2 мл 1 раз на добу о 21 – 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: о 16 – 18 годині і о 21 – 24 годині, потім протягом 7 діб – по 2 мл о 21 – 24 годині. Курсова доза становить 60 мл.

При хронiчних обструктивних захворюваннях легень та бронхiальнiй астмi, які супроводжуються глибокими і необоротними змінами функції зовнішнього дихання з дихальною недостатнiстю III ступеня, туберкульозі легень на курс лікування потребується не менше 80 мл ЕРБІСОЛ®у. Хворим цієї групи лікарський засіб призначають внутрiшньом’язово по – 2 мл двічі: о 16 – 18 годині та о 21 – 24 годині. Курс лікування – 20 днів. Запропонований спосіб лікування доповнює ступеневу схему базової терапії.

При гепатитах, стеатогепатозах, цирозі печінки, виразкових ураженнях шлунку та дванадцятипалої кишки, ерозивних гастродуоденітах, неспецифічному виразковому коліті, метаболічних дистрофіях, ушкодженнях тканин, переломах (для прискорення консолідації кісткових уламків), трофічних виразках різної етіології, пролеж­нях, а також у реабілітаційній та відновній терапії, для підвищення фізичної активності, адаптивно-коригуючих та захисних функцій організму, для ліквідації астенічного синдрому, дорослим препарат застосовують внутрішньом’язово по 2 мл щоденно двічі на добу: о 6 – 9 та 21 – 24 годині протягом 20 діб, або перші 3 доби 2 мл препарату вводять 1 раз на добу о 21 – 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: о 6 – 9 годині та о 21 – 24 годині, потім протягом 7 днів – по 2 мл о 21 – 24 годині.

При цукровому діабеті, аутоімунному тиреоїдиті ЕРБІСОЛ® призначають щоденно 2 рази на добу по 2 мл – вранці о 6 – 9 годині та ввечері о 21 – 24 годині внутрішньовенно або внутрішньом’язово протягом 20 діб.

При онкозахворюваннях як препарат супроводу та реабілітації при радіопроменевій терапії ЕРБІСОЛ® призначають внутрішньом’язово щоденно дорослим по 2 мл 2 рази на добу вранці о 6 – 9 годині та ввечері о 21 – 24 годині протягом 20 діб, починаючи за 1 – 2 доби до курсу радiопроменевої терапії.

При хіміотерапії дорослим ЕРБІСОЛ® призначають щоденно, починаючи за 2 – 3 доби до курсу хіміотерапії, 1 раз на добу ввечері о 21 – 24 годині по 2 мл внутрішньомязово, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 7 – 12 добу після проведення курсу хіміотерапії (усього 15 – 25 діб), а також внутрішньом'язово по 2 мл вранці о 6 – 9 годині, починаючи за 1 – 2 доби до курсу хіміотерапії, під час проведення хіміотерапії та закінчуючи на 3 – 7 добу після проведення курсу хіміотерапії. Тобто 1-шу добу та останні 4 – 7 діб курсу ЕРБІСОЛ® можна призначати по 2 мл один раз на добу ввечерi о 21 – 24 годинi. У дні прийому хіміопрепаратів замість ранкової внутрішньом’язової ін’єкції 2 мл препарату ЕРБІСОЛ® доцільно вводити 4 – 16 мл ЕРБІСОЛ®у (залежно вiд схеми введення та дози хiмiопрепаратiв) дробно, безпосередньо перед введенням кожного цитостатика і тим же шляхом, тобто внутрiшньовенно або внутрішньоартеріально, або внутрішньопухлинно, або внутрiшньоочеревинно, а о 17 годинi додатково внутрішньом’язово вводити 2 мл ЕРБІСОЛ®у. Нап­риклад, при внутрішньовенній краплинній інфузії хіміопрепарату спочат­ку внутрiшньовенно вводять ЕРБІСОЛ® по 2 мл перед інфузією кожних 200 мл розчину хіміопрепарату. При внутрішньоартеріальній інфузії хіміопрепарату препарат ЕРБІСОЛ® вводять в той же спосіб внутрішньоартеріально. При регіонарній хіміотерапії перед введенням розчину хіміопрепарату вводять у той же спосіб 4 мл препарату ЕРБІСОЛ® внутрішньоартеріально або внутрішньопухлинно. Додаткове внутрiшньом’язове введення 2 мл препарату ЕРБІСОЛ® о 17 годині призначають ще 2 – 3 доби після введення значних доз хіміопрепаратів. При проведенні хіміотерапії із застосуванням препаратів, які впливають на гормональний статус пацієнта, ЕРБІСОЛ® призначають не раніше, ніж через 3 години після застосування таких препаратів.

Розрахунок кiлькостi препарату ЕРБІСОЛ®, необхiдного для введення разом з хiмiопрепаратами з метою запобiгання їх побiчної дії на здоровi тканини хворих, проводиться залежно вiд введеної дози хiмiопрепаратiв: 2 мл препарату ЕРБІСОЛ® бажано вводити перед кожними 25 – 30 мг доксорубiцину або 25 – 30 мг препаратiв платини, або 0,5 – 0,75 г циклофосфану, або 1,0 г 5-фторурацилу, або iншими хiмiопрепаратами з еквiвалентною токсичною дiєю.

Якщо хворому перед хіміопроменевою терапією було проведено хірургічне втручання, то, починаючи з 1 – 3 доби після операції, ЕРБІСОЛ® призначають дорослим внутрiшньом’язово по 2 мл ввечері протягом 7 – 10 діб до початку курсу хіміо­променевої терапії. Це доцільно також проводити хворим із супутніми захворюваннями печінки та/або перенесеним гепатитом в анамнезі.

Для покращання фізичного стану хворих через 3 – 5 тижнів після проведення курсу хiмiотерапії можливе проведення курсу імунотерапії із застосуванням ЕРБІСОЛ®.

Перші 3 доби дорослим призначають по 2 мл препарату внутрiшньом’язово 1 раз на добу ввечерi о 21 – 24 годині, а в наступні 10 діб вводять по 2 мл двічі: вранцi о 6 – 9 годині та ввечерi о 21 – 24 годині, потім протягом 7 діб – по 2 мл ввечерi о 21 – 24 годині або щоденно по 2 мл двічі на добу: о 6 – 9 та о 21 – 24 годині протягом 20 діб.

Діти.

Безпека та ефективність лікарського засобу не досліджувалась у дітей. Дітям лікарський засіб не слід призначати.

Можлива короткочасна підвищена збудливість або стомлюваність, яка не потребує специфічної терапії.

Іноді протягом перших 2 – 5 днів прийому лікарський засіб може спричиняти загострення хронічного запального процесу, що у більшості випадків є стадією лікувального процесу. Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипи, відчуття свербежу, підвищення артеріального тиску і температури тіла.

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Зберігати при температурі 4 – 12 оC у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається поява опалес­ценції.

Для ефективної реалізації направленої імуномодулюючої дії ЕРБІСОЛ® не слід застосовувати разом із:

алкоголем (нейтралiзує репаративну дiю макрофагiв);

імуномодуляторами, якi можуть стимулювати гуморальний iмунiтет, що заважає дії Т-кiлерiв.

10 ампул по 1 мл або 2 мл.

За рецептом.

ПП «Лабораторія Ербіс»

E-mail: erbis@ukr.net

Веб-сторінка: www.erbisol.com.ua

Україна, 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 10-Б, офіс 92

тел: +38 (044) 592-37-77, 592-17-30.

Ціна на Ербісол починається від 685.60
Назва Ціна ₴
Ербісол розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули) 685.60 ₴
Ербісол Екстра розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули) 733.80 ₴
Ербісол Ультрафарм розчин д/ін. по 2 мл №10 (ампули) 755.70 ₴
Аналоги
Також шукають
Шукати в інших містах